Inženýrská geologie

Průzkumy pro stavby

Inženýrská geologie je v současné době hlavní náplní činnosti firmy. Jedná se především o průzkumy pro: plošně zakládané, ale i hloubkově či speciálně zakládané, liniové stavby, vodohospodářské stavby (malé vodní nádrže, poldry, hráze).

Hydrogeologie

Hydrogeologické posudky

Vsakovací zkoušky, hydrodynamické zkoušky, posouzení stávajících zdrojů.

Vrtné práce

Jádrové vrtání, dynamická penetrace

Vrtné práce jsou prováděny mechanizovanou vrtnou soupravou na pásovém podvozku s označením HVS 125. Vrtná souprava má výhodu malých rozměrů a je vhodná do stísněných prostorů pro průzkumy rekonstrukcí budov a přístaveb.

Měřičské práce

Měření deformačního modulu

Měření deformačního modulu a únosnosti statickou zatěžovací zkouškou podle platné normy ČSN 72 1006 a 73 6190 pro silniční, pozemní a vodohospodářské stavby. Deformační modul podloží Evd pro konstrukci liniových staveb pomocí přístroje LDD.

Naše firma

HIG geologická služba spol. s r.o.

poskytuje dodavatelské služby v oblasti inženýrská geologie, hydrogeologie, vrtné práce, polní zkoušky včetně odběrů zeminových materiálů pro ekologické posouzení.

Inženýrská geologie

Průzkumy pro stavby

plošně zakládané,  hloubkově či speciálně zakládané, liniové , vodohospodářské

Hydrogeologie

Hydrogeologické posudky

vsakovací zkoušky, hydrodynamické zkoušky, posouzení stávajících zdrojů

Vrtné práce

Jádrové vrtání, dynamická penetrace

mechanizovanou vrtnou soupravou na pásovém podvozku s označením HVS 12

Měřičské práce

Měření deformačního modulu

a únosnosti statickou zatěžovací zkouškou podle platné normy ČSN 72 1006 a 73 6190

Historie firmy HIG geologická služba spol. s r. o.

Za 25 let činnosti firmy byly provedeny stovky průzkumných a prováděcích prací

Historie firmy HIG geologická služba spol. s r. o. započala v roce 1993 zapsáním do obchodního rejstříku. Samotná činnost byla dána vzděláním zaměstnanců a vedením firmy. Orientace činnosti byla hned od počátku na geologické práce ve smyslu zákona o geologických pracích. Za 25 let činnosti firmy byly provedeny stovky průzkumných a prováděcích prací, při kterých bylo získáno mnoho cenných zkušeností a archivních informací, které tvoří hlavní a základní know-how firmy HIG geologická služba spol. s r. o. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem 13521/C a disponuje oprávněním v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie č.1670/2003 a hydrogeologie a sanační geologie č.2252/2014.

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat:

+420 739 670 058

nebo pošlete zprávu

Inženýrská geologie

Inženýrská geologie je v současné době hlavní náplní činnosti firmy. Jedná se především o průzkumy pro: plošně zakládané, ale i hloubkově či speciálně zakládané, liniové stavby, vodohospodářské stavby (malé vodní nádrže, poldry, hráze). V rámci jednotlivých stupňů inženýrsko geologického průzkumu provádíme veškeré typy tj. předběžný (DÚR), podrobný (DSP), doplňkový.

Plošně zakládané, ale i hloubkově či speciálně zakládané

 • soubory budov, bytové domy a rodinné domy
 • výrobní haly, skladovací haly
 • budovy výrobního charakteru
 • nákupní centra
 • benzinová čerpadla
 • sportoviště, tenisové haly aj.

Liniové stavby typu

 • plynovody, včetně hydro-ekologického posouzení vlivu na životní prostředí
 • vodovody
 • kanalizace, kanalizační čistírny, včetně hydro-ekologického posouzení vlivu na životní prostředí
 • silniční komunikace, polní cesty, budované v rámci KPÚ
 • úpravy toku
 • ochranné hráze a jejich objekty

Vodní stavby charakteru "malé vodní nádrže"

 • rybníky, malé vodní nádrže
 • odkaliště
 • ochranné suché hráze
 • poldry speciální práce
 • průzkumy pro větrné elektrárny
 • stožáry mobilní sítě
 • průzkumy pro svážná území a skalní sesuvy

Speciální práce

 • průzkumy pro větrné elektrárny
 • stožáry mobilní sítě
 • průzkumy pro svážná území a skalní sesuvy

Hydrogeologie

Tyto práce jsou především směrovány k nalezení pitné či užitkové vody v horninovém prostředí a vybudování vodního zdroje dle platných hygienických norem. Další činností v oboru hydrogeologie jsou pak vsakovací zkoušky.

Pitné vody a užitkové vody

 • předběžný průzkum, prognóza získání vodního zdroje
 • hydrogeologický průzkum, ověření podzemních vod v nalezené geologické struktuře, vrtba či průzkumné šachtice s možností přebudování provedených průzkumných objektů na konečné vodní zdroje
 • podrobný průzkum, provedení čerpacího pokusu, ověření kvality čerpané podzemní vody, návrh přebudování průzkumného díla na konečný vodní zdroj v souladu s hygienickými normami
 • návrh pásem hygienické ochrany
 • závěrečné vyhodnocení průzkumných prací

Posudková činnost

 • hydrogeologické posouzení vnějších vlivů (výstavba, zemědělská činnost, skladování aj.) na vodní zdroje průzkumných území
 • posouzení nezávadnosti zeminy a vytěženého sedimentu dle platné legislativy
 • návrhy pásem hygienické ochrany, jejich zmenšení
 • posuzování povrchových vod - z hlediska znečištění v rámci rekonstrukcí vodních nádrží, rybníků a vodních toků včetně posouzení bahenního sedimentu pro možnost jeho použití jako organické hnojivo, případně navržení nápravného opatření
 • posuzování podzemních vod - z hlediska znečištění, jejich ochrana
 • posouzení vlivu výstavby rozličných staveb na povrchové a podzemní vod

Vrtné práce

 • provádíme jádrové vrtání
 • dynamická penetrace
 • spirálové vrtání
 • odběr porušených, neporušených vzorků zemin

Vrtné práce jsou prováděny mechanizovanou vrtnou soupravou na pásovém podvozku s označením HVS 125. Vrtná souprava má výhodu malých rozměrů a je vhodná do stísněných prostorů pro průzkumy rekonstrukcí budov a přístaveb.

 

Měřičské práce

 • Měření deformačního modulu a únosnosti statickou zatěžovací zkouškou podle platné normy ČSN 72 1006 a 73 6190 pro silniční, pozemní a vodohospodářské stavby.
 • Deformační modul podloží Evd pro konstrukci liniových staveb pomocí přístroje LDD